Årsmöte

Dela

Årsmöte och medlemsmöte 8 december kl 19.00
Paglastugan, Boden

Föredragningslista årsmöte

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av två justeringsmän som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet samt en rösträknare
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. – Tävlingshelg – Träningshelg inför SM – Inriktning av verksamhet – Medlemsaktiviteter, arbetsgrupper
13. Val av: Ordförande 2 år
14. Val av: Ledamot 1 år
15. Val av: Ledamot 1 år
16. Val av: Suppleant 1 år
17. Val av: Ungdomsledamot 1 år
18 Val av: Representant till SDSF årsstämma
19. Val av: Revisorer, två personer, 1 år en sammankallande
20. Val av valberedning, två personer, 1 år, en sammankallande
21. Mötets avslutande.

Inför BDIF:s årsmöte 2021 finns möjligheten att kandidera till följande poster:

Ordförande (2 år)
3 ledamöter (1 år)
1 suppleant (1 år)
2 revisorer (1 år)
2 personer till valberedning (1 år)

Att bli vald till någon av dessa poster innebär en chans att vara med och driva verksamheten. Känner du att det hade varit roligt att driva föreningen vidare och att få lära känna fler likasinnade lite bättre, sök!Kontakta valberedningen för att kandidera till en post.

Nuvarande valberedning består av Taina Helme (070 534 36 82) och Ulrika Nordqvist (070 366 44 80). Valberedningen kommer att presentera ett förslag på ny styrelse senast en vecka innan årsmötet, det går dock att ställa upp till val ända fram till årsmötet. 🙂Inom kort kommer en presentation av de olika posterna.

Sköt om er!/Valberedningen