Kallelse Årsmöte 2023 6 december klockan 19.00 Paglastugan

Dela

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

Ordförande 2 år

Sekreterare 2 år

Ledamot 1 år

Ledamot 1 år

Suppleant 1 år

13. Val av: Revisorer, två personer, 1 år, en sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

14. Val av valberedning, två personer, 1 år, en sammankallande,

15. Val av: Representant till SDSF årsstämma – April/Maj.

16. Övriga frågor.